ការប្រកួត &
លទ្ធផល

ថ្ងៃប្រកួត ពានរង្វាន់ ការប្រកួត ទីកន្លែង ផ្សាយផ្ទាល់
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ភ្នំពេញក្រោន សូទីឡូអង្គរ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

BTV

ថ្ងៃទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ក្រសួងការពារជាតិ ភ្នំពេញក្រោន

ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

ភ្ញៀវ

BTV

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
VS
វិសាខា ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋាន វេស្ទើន

ភ្ញៀវ

មិនមានការផ្សាយផ្ទាល់

ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ភ្នំពេញក្រោន ណាហ្គាវើល

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

BTV

ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ព្រះខ័នរាជ.ស្វ រ ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានស្វាយរៀង

ភ្ញៀវ

BTV

ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ភ្នំពេញក្រោន អគ្គីសនីកម្ពុជា

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

CNCC

ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
VS
អង្គរថាយហ្គឺរ ភ្នំពេញក្រោន

ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

ភ្ញៀវ

BTV

ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ភ្នំពេញក្រោន អគ្គ.នគរបាលជាតិ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

មិនមានការផ្សាយផ្ទាល់

ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ភ្នំពេញក្រោន អាស៊ីអឺរ៉ុប

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

CNCC

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
VS
វេស្ទើនភ្នំពេញ ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានវេស្ទើន

ភ្ញៀវ

មិនមានការផ្សាយផ្ទាល់

ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
VS
ភ្នំពេញក្រោន បឹងកេត

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

BTV