ការប្រកួត &
លទ្ធផល

ថ្ងៃប្រកួត ពានរង្វាន់ ការប្រកួត ទីកន្លែង ផ្សាយផ្ទាល់
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
1-0
ភ្នំពេញក្រោន សូទីឡូអង្គរ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

BTV

ថ្ងៃទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
0-2
ក្រសួងការពារជាតិ ភ្នំពេញក្រោន

ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

ភ្ញៀវ

BTV

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
0-0
វិសាខា ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋាន វេស្ទើន

ភ្ញៀវ

មិនមានការផ្សាយផ្ទាល់

ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
0-1
ភ្នំពេញក្រោន ណាហ្គាវើល

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

BTV

ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
6-3
ព្រះខ័នរាជ.ស្វ រ ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានស្វាយរៀង

ភ្ញៀវ

BTV

ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
4-0
ភ្នំពេញក្រោន អគ្គ.នគរបាលជាតិ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

CNCC

ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
1-1
ភ្នំពេញក្រោន អាស៊ីអឺរ៉ុប

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

CNCC

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
0-1
វេស្ទើនភ្នំពេញ ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានវេស្ទើន

ភ្ញៀវ

មិនមានការផ្សាយផ្ទាល់

ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
2-3
ភ្នំពេញក្រោន បឹងកេត

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

BTV

ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
0-0
ភ្នំពេញក្រោន អគ្គីសនីកម្ពុជា

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

CNCC

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
2-5
អង្គរថាយហ្គឺរ ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប

ភ្ញៀវ

កម្ពុជាថ្មី

ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
1-2
អង្គរថាយហ្គឺរ ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប

ភ្ញៀវ

កម្ពុជាថ្មី

ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
1-5
ភ្នំពេញក្រោន ក្រសួងការពារជាតិ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

BTV

ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
1-2
អគ្គីសនីកម្ពុជា ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានអគ្គីសនីកម្ពុជា

ភ្ញៀវ

BTV

ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
1-3
ភ្នំពេញក្រោន វិសាខា

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

ភ្នំពេញក្រោន

ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
4-0
ភ្នំពេញក្រោន អគ្គីសនីកម្ពុជា

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

ភ្នំពេញក្រោន

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
2-1
ណាហ្គាវើល ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានស្តាតចាស់

ភ្ញៀវ

BTV

ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
0-3
អង្គរថាយហ្គឺរ ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប

ភ្ញៀវ

មិនមានការផ្សាយផ្ទាល់

ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
2-1
ភ្នំពេញក្រោន ព្រះខ័នរាជ.ស្វ រ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

ភ្នំពេញក្រោន

ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
0-3
ភ្នំពេញក្រោន អង្គរថាយហ្គឺរ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

ភ្នំពេញក្រោន

ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
0-4
អគ្គីសនីកម្ពុជា ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋាន EDC

ភ្ញៀវ

CNCC

ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
vs
ភ្នំពេញក្រោន អង្គរថាយហ្គឺរ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

ភ្នំពេញក្រោន

ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
vs
អគ្គ.នគរបាលជាតិ ភ្នំពេញក្រោន

ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

ភ្ញៀវ

មិនទាន់មានការបញ្ជាក់

ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
vs
អាស៊ីអឺរ៉ុប ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋាន AEU

ភ្ញៀវ

មិនទាន់មានការបញ្ជាក់

ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
vs
ភ្នំពេញក្រោន វេស្ទើនភ្នំពេញ

កីឡដ្ឋាន RSN

ម្ចាស់ផ្ទះ

ភ្នំពេញក្រោន

ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
vs
បឹងកេត ភ្នំពេញក្រោន

កីឡដ្ឋាន RSN

ភ្ញៀវ

មិនទាន់មានការបញ្ជាក់