របួសឆ្អឹងម្រាមដៃអ្នកចាំទី​ ឈិន ឆៃនុត មិនទាន់ច្បាស់ពេលវេលាសម្រាក

October 14, 2019 - 10:52 AM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

អ្នកចាំទី ឈិន ឆៃនុត បានរងរបួសឆ្អឺងម្រាមកូនដៃអំឡុងពេលកំពុងហ្វឹកហាត់កាលពីថ្ងៃទី​ ១០ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅកីឡដ្ឋាន Smart RSN។

របួសធ្វើឲ្យឆ្អឺងម្រាមកូនដៃរបស់ ឆៃនុត ភ្លាត់ចេញពីគ្នា ខណៈពេលនេះឆ្អឺងបាត់រត់ចូលគ្នាដោយហាក់មានសភាពធូរស្រាល ប៉ុន្តែនៅបន្តហើមត្រូវការពេលសម្រាក។

ជុំវិញបញ្ហាសម្រាកព្យាបាលខាងលើយើងនូវមិនទាន់ដឹងច្បាស់​ពីរយៈពេលសម្រាកដោយត្រូវការតាមដានជាបន្ត៕

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ