ព័ត៌មាន

តារាងពិន្ទុលីគកំពូលកម្ពុជា

PosClubPPts
1Nagaworld FC1025
2Boeung Ket FC1024
3Visakha FC1020
4National Defense Ministry FC1018
5G.C. National Police1017
6Asia Euro United1015
7Phnom Penh Crown FC1015
8Preah Khan Reach Svay Rieng FC1011

Metfone Cambodian League

6

Hun Sen Cup

2

Youth U17 Champion

2

Youth U16 Champion

2

Youth U15 Champion

2

Smart Girl Champion

1

Singapore Cricket Champion

2

Investment Champion

1

7Makara Champion

1