ព័ត៌មាន

តារាងពិន្ទុលីគកំពូលកម្ពុជា

PosClubPPts
1Boeung Ket FC1539
2Visakha FC1535
3Nagaworld FC1432
4National Defense Ministry FC1531
5G.C. National Police1523
6Preah Khan Reach Svay Rieng FC1521
7Phnom Penh Crown FC1421

Metfone Cambodian League

6

Hun Sen Cup

2

Youth U17 Champion

2

Youth U16 Champion

2

Youth U15 Champion

2

Smart Girl Champion

1

Singapore Cricket Champion

2

Investment Champion

1

7Makara Champion

1