ព័ត៌មាន

តារាងពិន្ទុលីគកំពូលកម្ពុជា

PosClubPPts
1Boeung Ket FC1333
2Nagaworld FC1331
3Visakha FC1329
4National Defense Ministry FC1327
5Phnom Penh Crown FC1321
6G.C. National Police1320
7Asia Euro United1318

Metfone Cambodian League

6

Hun Sen Cup

2

Youth U17 Champion

2

Youth U16 Champion

2

Youth U15 Champion

2

Smart Girl Champion

1

Singapore Cricket Champion

2

Investment Champion

1

7Makara Champion

1