ព័ត៌មាន

តារាងពិន្ទុលីគកំពូលកម្ពុជា

PosClubPPts
1Nagaworld FC410
2Boeung Ket FC410
3National Defense Ministry FC49
4Preah Khan Reach Svay Rieng FC58
5G.C. National Police47
6Visakha FC47
7Phnom Penh Crown FC57
8Asia Euro United46

Metfone Cambodian League

6

Hun Sen Cup

2

Youth U17 Champion

2

Youth U16 Champion

2

Youth U15 Champion

2

Smart Girl Champion

1

Singapore Cricket Champion

2

Investment Champion

1

7Makara Champion

1