ព័ត៌មាន

តារាងពិន្ទុលីគកំពូលកម្ពុជា

PosClubPPts
1Nagaworld FC616
2Boeung Ket FC616
3Visakha FC613
4Phnom Penh Crown FC610
5G.C. National Police610
6National Defense Ministry FC69
7Preah Khan Reach Svay Rieng FC68
8Asia Euro United67

Metfone Cambodian League

6

Hun Sen Cup

2

Youth U17 Champion

2

Youth U16 Champion

2

Youth U15 Champion

2

Smart Girl Champion

1

Singapore Cricket Champion

2

Investment Champion

1

7Makara Champion

1